Ενιαία Τιμή Βιβλίου

 

Ενιαία Τιμή Βιβλίου


Η εναία τιμή βιβλίου είναι ουσιαστικά ο μοναδικός τρόπος προστασίας των μικρών, αυτόνομων βιβλιοπωλείων από τα φαινόμενα του αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Το σύστημα της ενιαίας τιμής βιβλίου εισήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1997 με τον νόμο 2557/1997, κατά το πρότυπο της προϋπάρχουσας γαλλικής νομοθεσίας (νόμος Lang). Εκτός από τη Γαλλία, σύστημα ενιαίας τιμής βιβλίου εφαρμόζεται και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλεπόμενο είτε δια νόμου είτε δια συλλογικών συμβάσεων μεταξύ εκδοτών και βιβλιοπωλών. 
 

Στην Ελλάδα καταργήθηκε το 2014 οδηγώντας στο κλείσιμο πολλών μικρών βιβλιοπωλείων. Σχετικα με το συγκεκριμένο θέμα μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο άρθρο Απόστολου Σκλάβου κάνοντας κλικ ΕΔΩ


Η ενιαία τιμή βιβλίου επανήλθε στην ελληνική αγορά το 2018 και συνοψίζεται στό ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κάνει έκπτωση πέρα του 10% στις νέες κυκλοφορίες, δηλαδή στα βιβλία που έχουν εκδοθεί τους τελευταίους 18 μήνες. 
 

Αναλυτική η ενιαία τιμή βιβλίου έχει ως εξής:

 

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4476/09.10.2018
Ρύθμιση τρόπου γνωστοποίησης και καθορισμός αρμόδιων αρχών για την τήρηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/2018 (Α’105).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 νοείται ως πρόσθετη παροχή, κάθε παροχή που καθορίζει ο εκδότης και συνοδεύει το βιβλίο και αποτελεί ενιαίο προωθητικό σύνολο το οποίο δεν δύναται να διασπαστεί και να πωληθεί μεμονωμένα.
2. Σε περίπτωση διάθεσης βιβλίου ως πρόσθετη παροχή με άλλο προϊόν εκτός από βιβλίο, όπως ενδεικτικά με έντυπη ή ηλεκτρονική εφημερίδα ή περιοδικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε’ τμήματος του ν. 4549/2018 σχετικά με την ενιαία τιμή βιβλίου. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να καθορίζεται η τιμή διάθεσης του βιβλίου και να διακρίνεται από την τιμή διάθεσης της εφημερίδας ή του περιοδικού, καθώς και από την τιμή διάθεσης των λοιπών προϊόντων που τυχόν διατίθενται μαζί ή σε συνδυασμό με την εφημερίδα ή το περιοδικό.

Άρθρο 2
Γνωστοποίηση της τιμής διάθεσης βιβλίου
1. Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018, οι εκδότες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο κοινό τα εξής στοιχεία:
α. Τη λιανική τιμή της πρώτης έκδοσης των βιβλίων που διαθέτουν στο κοινό,
β. κάθε αναπροσαρμογή αυτής,
γ. τυχόν πρόσθετες παροχές κατά τη διάθεση του βιβλίου,
δ. τον μήνα και το έτος της πρώτης έκδοσης,
ε. την ανατύπωση ή την επανέκδοση του βιβλίου, καθώς και τον μήνα και το έτος αυτής.
2. Η γνωστοποίηση από τον εκδότη της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου και των τυχόν πρόσθετων παροχών, γίνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους και σε κάθε περίπτωση με παράλληλη κοινοποίηση στη βάση δεδομένων κυκλοφορούντων βιβλίων «ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ» (www.biblionet.gr), εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης διάθεσης στο κοινό της πρώτης έκδοσης του βιβλίου:
α) Τυπώνεται επί του βιβλίου.
β) Επικολλάται επί του βιβλίου (bar code).
γ) Αναφέρεται σε σχετικό τιμοκατάλογο που αποστέλλεται από τον εκδότη στον πωλητή και ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία αναγράφεται σ’αυτόν με ευκρίνεια.
δ) Αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του εκδότη.
3. Προκειμένου να καθορισθεί η χρονική περίοδος των 18 μηνών της παρ. 5 του άρθρου 34 και η περίοδος των 12 μηνών της παρ. 9 του άρθρου 35 του νόμου 4549/2018 λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης ή επανέκδοσης ή ανατύπωσης που αναφέρεται στην ταυτότητα του βιβλίου (μήνας και έτος).

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων
Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι αρμόδιες για:
α. τη διενέργεια των ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 και 11 του άρθρου 35 του ν. 4549/2018.
β. την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4549/2018.

Άρθρο 4
Διαδικασία διενέργειας ελέγχου
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου αποτελούμενα τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους.
2. Τα κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, είναι εφοδιασμένα με τα ακόλουθα έντυπα:
α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
β) «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ»
3. Τα παραπάνω έντυπα ακολουθούν το πρότυπο όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα IV της υπουργικής απόφασης 91354/2017 (Β’ 2983), όπως ισχύει, και συντάσσονται με τη διαδικασία του άρθρου 117 της ίδιας απόφασης.Πριν, λοιπόν, διαμρτυρηθείτε για την μικρή έκπτωση ή ζητήσετε παραπάνω, σκεφτείτε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να επιβιώνουν τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, των νησιών και της επαρχίας και εν γένει οι μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν βασίζονται στο απρόσωπο εμπόριο αλλά στις προσωπικές σχέσεις με τους αναγνώστες  και στην εξατομικευμένη υποστήριξη πωλήσεων. Τέλος, πηγαίντε την σκέψη σας και λίγα βήματα πιο πέρα για να συνειδητοποήσετε ότι αυτός είναι ένας τρόπος να διαφυλάσσεται η ποικιλομορφία του λόγου εφόσον η ύπαρξη της ενιαίας τιμής βιβλίου επιτρέπει σε μικρότερους εκδότες και συγγραφείς μικρότερης εμβέλειας να εκδίδουν το έργο τους. Η βιβλιοκεδοτική παραγωγή δεν ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς που κάνουν τους μεγαλύτερους τζίρους. :)


Τελευταία ενημέρωση: 02/07/2020