Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη - Κοκκίνη

Βιογραφία

Η Τριανταφυλλίτσα Μανιάτη - Κοκκίνη είναι επίκουρη καθηγήτρια στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε και σπούδασε στην Αθήνα (Αρσάκειο Ψυχικού και Φιλοσοφική Σχολή,) ενώ η μεταπτυχιακή της έρευνα εντοπίστηκε στο βυζαντινή φιλολογία, στην παλαιογραφία και, κυρίως, στη βυζαντινή ιστορία 9ου-15ου αι. (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., Universite de Montreal, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, College de France). Η διδακτορική της διατριβή, με θέμα "Βυζαντινός θεσμός της ΄προνοίας΄" εγκρίθηκε το 1990 από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει από ετών Βυζαντινή Ιστορία (και Βυζαντινή Φιλολογία αρχικά) και καθοδηγεί την έρευνα μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ανακοινώσεις σε συνέδρια, διαλέξεις, εποπτεία ερευνητικών προγραμμάτων, ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες, συνδιοργάνωση συνεδρίου, εκδοτική επιμέλεια των πρακτικών του (2000) και του επιστημονικού περιοδικού "Εώα και Εσπέρα" (1990 κ.εξ.), καθώς και δημοσιεύσεις, όπως: "Ανέκδοτο έργο του Μιχαήλ Ψελλού..." (edition princeps και σχολιασμός, 1979), "Θεόδωρος Αρ(ι)ολογάς, κωδικογράφος του ις΄ αι ...." (1981), "Μαρτυρία Ιω. Αποκαύκου για την κοινωνία του ιγ΄ αιώνα" (1988), "Το χρονικό του Μορέως και η βυζαντινή πρόνοια" (1994), "Η επίδειξη ανδρείας στον πόλεμο κατά τους ιστορικούς του 11ου και 12ου αι." (1997).