Ἡ ἱστορία τοῦ χειρογράφου βιβλίου (1ος - 4ος αἰ. μ.Χ.) καὶ ὁ Σιναϊτικὸς Κῶδιξ
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Ἡ ἱστορία τοῦ χειρογράφου βιβλίου (1ος - 4ος αἰ. μ.Χ.) καὶ ὁ Σιναϊτικὸς Κῶδιξ

Βασίλης Πελτίκογλου

53.00€ -10% 47.70€

Eἰς τὸ βιβλίον προστρέχομε διὰ νὰ ἐμπλουτίσωμε τὰς γνώσεις μας, ἐ­πω­­φελούμενοι ἀπὸ τὴν ἀποτεταμιευμένην εἰς αὐτὸ σοφίαν, καὶ τὴν ἐ­πι­στημο­νικὴν ἐμπειρίαν ὥστε νὰ θεμελιώσωμε «τὸ νέον» τοῦ μέλλοντος.
Οἱ Χριστιανοί, κατανοήσαντες λίαν ἐνωρὶς τὴν σημασίαν τοῦ βιβλίου, δηλαδὴ τοῦ κώδικος, υἱοθέτησαν αὐτὸν ὡς μέσον ἀποτυπώσεως καὶ διαδό­σεως τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ἄλλων ψυχωφελῶν ἔργων - κειμένων.
Ὁ Σιναϊτικὸς Κῶδιξ εἶναι ὁ δεύτερος, κατὰ χρονολογικὴν σειράν, μεγα­λόσχημος περγαμηνὸς κῶδιξ τοῦ 2ου ἡμίσεος τοῦ 4ου αἰ. (τοῦ ἔτους 360), ὁποῖος περιεῖχεν ὁλόκληρον τὴν Παλαιὰν καὶ τὴν Καινὴν Διαθήκην, κα­θὼς καὶ τὰ δύο μεταποστολικὰ ἀπόκρυφα συγγράμματα, τὸν Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ καὶ τὴν Ἐπιστολὴν Βαρνάβα. Σῴζεται σήμερον εἰς τέσσα­ρας ἑνότη­τας. Ἀποτελεῖ ἕνα ἐκ τῶν ἀρχαιοτέρων πολυτίμων καὶ ἀνεκτι­μή­των χειρογράφων θησαυρῶν καὶ σημαντικὸν κώδικα ἀναφορᾶς τῆς ἐπι­στήμης τῆς Κριτικῆς Κειμένου τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καθ’ ὅλην τὴν δια­δρομὴν τῆς ἱστο­ρίας τῶν βιβλικῶν χειρογράφων. Ὡς ἐκ τούτου, τὴν 4ην ἑνότητα ἀ­πο­τε­λοῦν τὰ ἀνευ­ρε­θέντα εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Αἰκατερίνης, Ὄ­ρους Σι­νᾶ, τὸ ἔτος 1975, φύλλα καὶ σπαράγματα αὐτοῦ.
Ὁ Σιναϊτικὸς Κῶδιξ εἶναι τὸ σημαντικώτερον βιβλικὸν χειρόγραφον, με­ταξὺ πολλῶν σῳζομένων σήμερον βιβλικῶν χειρογράφων, ὄχι μόνον ἐξ ἐπόψεως κειμένου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξελιγμένης βιβλικῆς μεγαλογραμμάτου γραφῆς. Εἶναι ὁ κῶδιξ τοῦ ὁποίου τὸ κείμενον διωρθώθη και συνεπληρώ­θη περισσότερον τῶν λοιπῶν βιβλικῶν χειρογράφων. Εἶναι ὁ ἀρχαιό­τε­ρος διασῳθεὶς σταχωμένος κῶδιξ, συντιθέμενος ἐκ πολλῶν τετραδίων. Tὸ 2011 ἡ Βρεττανικὴ Βιβλιοθήκη ἐξέδωκεν, ὑπὸ μορφὴν Facsimile, ἁ­πάσας τὰς μέχρι σήμερον σῳζομένας ἑνότητας αὐτοῦ, κατόπιν τῆς ὁλο­κληρώ­σε­ως τοῦ Codex Sinaiticus Project.

Δημήτρης Β. Μπαλιάτσας (Επιμέλεια)


Βασίλης Πελτίκογλου (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Ἀθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
768
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
1.56 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση